Ogólne warunki wynajmu

1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu

1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu campingowego. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy Najmu samochodu i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania umowy najmu samochodu campingowego.

1.2 Przedmiotem wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu campingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym o którym mowa w punkcie 2.3

1.3Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania samochodu campingowego Najemcy i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub z datą wskazaną na umowie.

1.4 Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy oraz stanowi załącznik do umowy wynajmu.

2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

2.1 Kierowcą samochodu campingowego może być  Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy kat.B przynajmiej od 3 lat.

2.1.1 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań o których jest mowa w punkcie 2.1 niniejszego dokumentu.

2.2 Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą.

2.3 W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem ( w tym jeden z nich musi być dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kat.B ) które są niezbędne do podpisania umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z KRS (wpis do ewidencji ) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

2.4 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postepowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży w tym także kierowcy

2.4.1 W przypadku najmu tego samego pojazdu przez  kilka osób  ich odpowiedzialność jest solidarna.

3 Ubezpieczenie

3.1 Samochód posiada ubezpieczenie OC,AC oraz NNW. Najemca otrzyma kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do kierowcy/Najemcy w sytuacji powstania szkody. Najemca/Kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

3.2 Odpowiedzialność za wszelkie szkody komunikacyjne oraz zniszczenie lub uszkodzenie o wartości do 3000 pln w przeliczeniu na dzień szkody powstałe z winy Najemcy i/lub kierowcy jest odpowiedzialny Najemca. Kaucja w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu, bądź kradzieży z winy Najemcy i/lub kierowcy  przepada całkowicie na rzecz Wynajmującego.

3.3 Odpowiedzialność za wszystkie szkody nie komunikacyjne do kwoty 4000 zł ponosi Najemca.

4 Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności

4.1 Rezerwacji samochodu campingowego można dokonać drogą telefoniczną lub elektroniczną, otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu.

4.2 Koszt wynajmu  ustalany jest na podstawie aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego i jest określona w umowie najmu.

4.3 Aby dokonać rezerwacji samochodu campingowego należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 20% całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej niż 1000 zł. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem wynajmu opłatę rezerwacyjną należy powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% ogólnej wartości opłaty za wynajem.

4.4 W przeciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Najemca powinien się stawić w siedzibie Wynajmującego w celu podpisania umowy najmu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty o której mowa w punkcie 4.3.

4.4.1 W przypadku nie podpisania umowy Najmu w terminie określonym w punkcie 4.4 uznaje się, iż Najemca zrezygnował z wynajmu samochodu. W stosunku do już wpłaconej kaucji odpowiednio stosuje sie punkt 6.1.

4.5 Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego na 2 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego.

4.6 Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie , będzie to równoznaczne z rezygnacją z wynajmu pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

4.7 Po podpisaniu umowy najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu , może zostać tylko dokonana na zasadzie odstąpienia od umowy.

4.7.1 W przypadku rozwiązania umowy na zasadzie punktu 4.6 postanowienia punktu 6.1 stosuje się odpowiednio.

4.8 W przypadku gdy wcześniejszy najemca uszkodzi samochód który nie będzie się nadawał do dalszej jazdy wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić kolejnym najemcom należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz Wynajmującego. Najemca oświadcza iż nie będzie się domagał innych kosztów od Wynajmującego.

4.9 W przypadku gdy samochód zepsuje się przed terminem wynajmu kolejnego najemcy i nie będzie się nadawał do dalszej jazdy, wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy  i zwrócić kolejnym najemcom należności jakie do tego momentu uiścili na rzecz Wynajmującego. Najemca oświadcza iż nie będzie się domagał innych kosztów od Wynajmującego.

5 Kaucja

5.1 Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 4000 PLN jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z umowy, a w szczególności:

5.1.1 w przypadku kradzieży samochodu i szkody całkowitej z winy Wynajmującego- potrącenie 100% kaucji+ inne koszty jeżeli takie wynikną do ustalenia z S-camp Lublin, Najemca zobowiązuje się pokryć.

5.1.2 zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu , zgodnie z cennikiem S-camp Lublin

5.1.3 zgubienie dowodu rejestracyjnego, zgodnie z cennikiem S-camp

5.1.4 Wypalenie dziur papierosami w tapicerce- potrącenie 100% kaucji

5.2 Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego najpóźniej w dniu odbioru samochodu. Dokumentem potwierdzającym przekazanie kaucji jest załącznik nr. 3 do umowy Najmu.

5.3 Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez najemcę wszelkich zobowiązań wynikających z umowy Najmu.

5.3.1 Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu  samochodu.

5.4 Jeżeli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.

6 Odstąpienie od umowy

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy Najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.

6.2 Odstąpienie od umowy najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemniej.

6.3 Za datę odstąpienia od umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Wynajmującego.

6.4 W Przypadku odstąpienia od umowy przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

7 Przekazanie i zdanie pojazdu

7.1 Możliwość oraz czas wynajmu samochodu zależny jest od okresu, w jakim strony zamierzają wynająć samochód. Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza iż:

7.1.1 Sezon Wysoki stanowi okres od maja do października

7.1.2 Sezon Średni stanowią pozostałe miesiące w roku nie uwzględnione w powyższych punktach.

7.2 W sezonie wysokim samochody campingowe wynajmowane są na minimalny okres 7 dni.

7.2.1 W przypadku zdania samochodu po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 7.1 Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

7.3 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego , zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.

7.4 Dla sezonu niskiego minimalny okres wynajmu to trzy dni, a dzień oraz godzina odbioru i zdania samochodu ustalana jest indywidualnie.

7.5 Przed przekazaniem samochodu klient jest zobowiązany przejść szkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.6 Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.

7.7 Jeśli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

8 Postępowanie w przypadku awarii/wypadków

8.1 Samochód objęty jest pełną gwarancją producenta.

8.2 W przypadku awarii lub wypadku Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju uszkodzenia/awarii.

8.3 Jeśli szkoda/awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu.

8.4 W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania.

8.5 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełną odpowiedzialność za te fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.

8.6 W przypadku gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i/lub powrotu do miejsca zamieszkania.

9 Ograniczenia w zakresie użytkowania

9.1 Samochód campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

9.2 Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu

9.3 Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się , iż spełnia on warunki do bezpiecznej jazdy.

9.4 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu bądź innych używek.

9.5 Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

9.6 Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych, a wszelkie wyjazdy do państw europy wschodniej/ np. Rosja, Litwa, Ukraina, Białoruś/ są bezwzględnie zabronione, zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

9.7 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych substancji.